จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

การกำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนทำให้ครูสามารถหาวิธีสอนได้เหมาะสม

–          เลือกสื่อการสอนที่จะเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่จะเรียน

–          จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

–          เตรียมการวัดผลประเทินผลได้อย่างเหมาะสม

–          ทำการสอนบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

ความหมาย

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นจุดประสงค์การศึกษาที่บ่งบอกถึงการกระทำของนักเรียนอย่างชัดเจนว่านักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้าง

องค์ประกอบจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน

1.สถานการณ์ที่ครูตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกมา มักจะใช้คำว่า กำหนด ……..ให้ภายหลังที่ ………ถ้ามี……เมื่อ……..

2.พฤติกรรมของนักเรียนที่ครูคาดหวังให้แสดงออกมา ซึ่งเป็ฯพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ซึ่งมักใช้คำเหล่านี้ ได้แก่ อธิบาย บรรยาย บอก วาด เขียน ชี้ คำนวณ ตอบ ท่อง  เปรียบเทียบฯลฯ

     คำที่ไม่ควรใช้ในวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ได้แก่ รู้ เข้าใจ ซาบซึ้ง ตระหนัก จินตนาการ

3.เกณฑ์ของระดับความสามารถของพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก มักจะใช้คำ ถูกต้อง ถูกหมด ได้ทุกข้อ

หลักทั่วไปในการเขียนเชิงพฤติกรรม

 1.เขียนสั้นๆให้ได้ใจความ ควรมีความยาวเพียงหนึ่งหรือสองประโยคเท่านั้น

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหนึ่งข้อจะระบุพฤติกรรมที่คาดว่าจะเกิดเพียงหนึ่งพฤติกรรม

3.ต้องระบุพฤติกรรมปลายทางที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยนัดเรียนเท่านั้น

4.พฤติกรรมที่ระบุในจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องเป็ฯพฤติกรรมที่มองเห็นได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่นามธรรม

5.คำที่ใช้ในการเขียนจุดประสงคืเชิงพฤติกรรมต้องเป็นคำที่มีลักษณะชี้เฉพาะเจาะจงไม่ใช่คำที่มีความหมายกว้างยากแก่การตีความ

 แนวปฎิบัติการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.กำหนดจุดประสงค์ในการเรียนโดยทั่วไปก่อน โดยผู้สอนจะต้องตอบได้ว่าในการสอนครั้งนั้นๆต้องการให้ผู้เรียนเกิดความรู้ในด้านใด

2.กำหนดพฤติกรรมที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะแสดงออกหลังจากเกิดการเรียนรู้แล้วในขั้นนี้ผู้สอนต้องสามารถแปรจุดประสงค์ทั่วไปมาเป็นพฤติกรรม ที่สามรถสังเกตเห็นได้

2.1พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความสามารถพุทธิพิสัย

-ความรู้

-ความเข้าใจ

-การนำไปใช้

-การวิเคราะห์

-การสังเคราะห์

-การประเมินค่า

2.2พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถด้านจิตพิสัย

-การรับ

-การตอบสนอง

-การเห็นคุณค่า

-การจัดรวบรวม

-การสร้างคุณลักษณะ

2.3พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความสามารภด้านทักษะพิสัย

-แสดงให้ถูกลักษณะ

-ปฎิบัติได้ถูกต้อง

-แสดงได้คล่องแคล่ว

-ทำงานได้รวดเร็ว

-ทำงานคล่องแคล่วและปลอดภัย

3.กำหนดสถานการณ์หรือเงื่อนไข สถานการจะทำให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง 3 ลักษณะคือ

3.1สถานการที่เป็นเนื้อหา

3.2สถานการณ์ที่เป็นสิ่งเร้า

3.3สถานการที่เป็นเงื่อนไข

4.กำหนดเกณฑ์

-เกณฑ์เป็นส่วนที่ระบุถึงระดับความสามารถของพฤติกรรมที่แสดงออกในขั้นต่ำสุดที่ครูจะยอมรับว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง

-การกำหนดเกณฑ์ของพฤติกรรมที่คาดหวังสามารถทำได้ 2 แบบ ดังนี้

1.กำหนดเกณฑ์เป็นปริมาณ คือกำหนดจำนวนปฎิบัติได้ได้ถูกต้อง

2.กำหนดเกณฑ์เป็นความเร็ว คืดกำหนดเกณฑ์เป็นระยะเวลาที่จะทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

การกำหนดเกณฑ์ สามารถยืดหยุ่นได้ตามการตัดสินใจของครู ซึ่งต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนั้

ก.ระดับความสามรถของนักเรียน

ข.ระดับความยากง่ายของเนื้อหา

ค.ความสำคัญของเนื้อหา

5.เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมือ่กำหนดองคืประกอบทุกส่วนของจุดประสงค์ได้แล้วก็ลงมือเขียนโดยยืดหลักการเขียนที่ผ่านมาแล้ว

6.พิจารณาทบทวนจุดประสงค์ที่เกิดขึ้น

เพื่อดูว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้นครบถ้วนตามเนื้อหาและการเรียนรู้ต่างๆหรือไม่ มีความชัดเจนที่ผู้อ่านจะอ่านได้เข้าใจตรงกันหรือไม่ มีความเหมาะสมกับลักษณะของนักเรียนหรือไม่

 การนำจุดประสงค์ในการสอนไปปฎิบัติ

1.กำหนดวิธีสอน

2.กำหนดสื่อการสอน ข้อควรคำนึง

2.1วิธีสอนกับสื่อการสอนเป็นสิ่งที่ทำให้การสอนดำเนินไปสู่จุดประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2ความพร้อมของห้องเรียน สภาพของห้องเรียน

2.3ความพร้อมของนักเรียน ความรู้พื้นฐานของนักเรียน

2.4ความพร้อมของครู

3.กำหนดขั้นตอนการสอน

4.กำหนดแนวการประเมิน  ในการประเมินครูควรปฎิบัติ คือครูควรจะใช้วิธีการประเมินผลปลายทาง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: